MIVOLIS MULTIVITAMIN (EFFVESCENT TABLETS DIETARY SUPPLEMENT PRODOCT) Lot. L0020

รายละเอียดของอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร

1. ประเภทอาหาร : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. ชื่ออาหาร : MIVOLIS MULTIVITAMIN (EFFVESCENT TABLETS DIETARY SUPPLEMENT PRODOCT)
3. ชื่อตราหรือเครื่องหมายการค้า : MIVOLIS dm
4. รุ่นของการผลิต (Batch/lit number) : L0020
5. ว/ด/ป ที่ผลิต :
6. ว/ด/ป ที่หมดอายุ/ควรบริโภคก่อน : 01/2022
7. ลักษณะของอาหาร : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดฟู่ วิตามินรวม เลขสารบบอาหาร 10-3-22063-5-0005
8. ลักษณะ/ชนิดภาชนะ : หลอดบรรจุ
9. ขนาดบรรจุ : 82 กรัม (เม็ดละ 4.1 กรัม จำนวน 20 เม็ด)
10. ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้า : บริษัท เอ็ม อี แอล 8 จำกัด เลขที่ 725 อาคารเมโทรดพลิส ชั้น 20 ห้อง 139 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
11. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต : dm-drogerie markt Gmbh + Co.KG
12. ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) : บริษัท เอ็ม อี แอล 8 จำกัด เลขที่ 725 อาคารเมโทรดพลิส ชั้น 20 ห้อง 139 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
13. รายละเอียดของปัญหาที่พบ : รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบปริมาณวิตามิน 2,042 mg/100g ขนาดรับประทาน 1 เม็ด/วัน คิดเป็นปริมาณวิตามิน 83.72 mg/วัน หรือ 139.53% Thai RDI จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ตามมาตรา 27(5) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
14. วันเดือนปีที่พบปัญหา : 4 พฤศจิกายน 2564
15.การดำเนินงานของหน่วยงาน : เปรียบเทียบปรับกรณีนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งอาหารปลอมตามมาตรา 27(5) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 281 total views,  2 views today

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จำนวนการเข้าชม : 126